Error message

Strict warning: Only variables should be passed by reference in eval() (line 3 of /var/www/clients/client232/web273/web/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

Підручники та навчальні посібники

 1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр «Академія», 2004. – 344 с.
 2. Берн Э. Игры в которые играют люди. Психология человеческих взаимотношений: Люди которые играют в игры. Психология человеческой судьбы:  Пер. с англ./Общ. ред. М.С. Мацковского; Послесловие Л.Г. Ионина и М.С. Мацковского. СПб.: 1992. – 400 с.
 3. Бондаренко Ю.Л. Українська мова за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. Доступ :http://ela.kpi.ua/handle/123456789/8146
 4. Васенко Л.А., Дубічинський В.В., Кримець О.М. Фахова українська мова:. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 272 с.
 5. Кобець М.М., Терьохіна С.М. Практикум з української мови за професійним спрямуванням [Електронний ресурс] : збірник вправ і завдань для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»  – Київ : НТУУ «КПІ», 2014. Доступ : http://ela.kpi.ua/handle/123456789/9133
 6. Кочерган М.П. Вступ до мовознавства: Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищи навчальних закладів .—К.:Видавничий центр "Академія", 2001.—368с.
 7. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред. Н.Д.Бабич. – Чернівці: Книги –ХХІ, 2005. – 572 с.
 8. Куранова С.І. Основи психолінгвістики: навч. посіб. / С.І. Куранова. – К.: ВЦ «Академія». 2012. – 208 с.
 9. Мацько Л.І. Культура української фахової мови: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – К.: «Академія», 2007. – 360 с.
 10. Мацько Л.І. Риторика: Навч. посіб. / Л.І. Мацько, О.М. Сидоренко, О.М. Мацько. – К.: Вища шк., 2003. – 311 с. –  Режим доступу: http://www.twirpx.com/file/30201/
 11. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.
 12. Олійник О.Б. Риторика: Навчальний посібник. – К.: Кондор. 2009. – 170 с.
 13. Ораторське мистецтво: Навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. юрид. спец. Видання друге /Н.П. Осипова, В.Д. Воднік, Г.П. Клімова та ін. За ред. професора Н.П. Осипової. — Х.: Одіссей, 2006. — 144 с. –  Режим доступу:  http://textbooks.net.ua/content/category/28/39/34/
 14. Пасинок В. Г. Основи культури мовлення : навч. посіб. – Х. : ХНУ імені           В. Н. Каразіна, 2011. – 228 с.
 15. Піз А., Піз Б. Мова рухів тіла. Розширене видання/ Пер. з англ. – К: ТОВ "Компанія ОСМА", 2015. – 416с.
 16. Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 2007. 240 с.
 17. Седнев А. Выступление без подготовки. Что и как говорить, если вас застали врасплох: Манн, Иванов и Фербер; Москва; 2014 – 109с. –  Режим доступу:   http://оратор.укр/books/20.pdf
 18. Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навчальний посібник. / За ред. Канд. філол. наук Г.Л. Вознюка. – К.: Знання, 2010. – 211 с.
 19. Симоненко Т.В., Чорновол Г.В., Руденко Н.П. Українська мова за професійним спрямуванням: Практикум: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2009. – 272 с.
 20. Стернин И.А. Основы речевого воздействия. Учебное издание. – Воронеж: «Истоки», 2012.- 178 с. –  Режим доступу: http://sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Osnovi_rechevogo_vozdeistviya2013.pdf
 21. Стернин И.А. Фактор адресата в речевом воздействии - Воронеж: «Истоки», 2012. – 51 с. –  Режим доступу:  http://www.sterninia.ru/files/757/4_Izbrannye_nauchnye_publikacii/Rechevoe_vozdejstvie/Faktor_adresata-v_rechevom_vozdeistvyi.pdf
 22. Томан Іржі Мистецтво говорити / Пер. з чес. В.І. Романця. – 3-е вид. – К.: Україна, 1996. – 269 с.
 23. Українська мова: Енциклопедія. – К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 2004.
 24. Філоненко М.М. Психологія спілкування. Підручник. – К.: Цент учбової літератури, 2008. – 224 с.
 25. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник. – К.: «Академвидав», 2004. – 280с.
 26. Хоменко І.В. Еристика: Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 280 с. –  Режим доступу: http://shron.chtyvo.org.ua/Khomenko_Iryna/Erystyka.pdf
 27. Чмут Т.К., Чайка Г.Л. Етика ділового спілкування: Навчальний посібник. – 6-те вид., випр. і доп. – К.: Знання, 2007. – 230 с.
 28. Шевчук С.В., Клименко І.В. Українська мова за професійним спрямуванням: Підручник. – К., Алерта, 2013. – 696 с.
 29. Экман П. Психологя эмоций. Я знаю. Что ты чувствуешь. 2-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: 2010. – 334 с.
 30. Ющук І.П. Українська мова. – К. Либідь. 2005. – 640 с. file://localhost/D:/Мои%20документы/ЮЛЯ%20%20та%20ін/Yulya/KPI/Підручники/Українська%20мова.mht
 31. Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації: навч. посіб. / О.В. Яшенкова. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 312 с.
Інформаційні ресурси

1.http://lcorp.ulif.org.ua/dictua  (“Словники України”)

2.http://dict.linux.org.ua (Проект англійсько-українського словника технічних термінів)

3.http://slovo.ridne.net  (Електронні версії словників термінографічної серії Слово Світ)

4.http://www.slovnyk.net (Великий тлумачний словник сучасної української мови)

5.http://r2u.org.uahttp://krym.linux.org.ua  (Академічний російсько-український словник за ред. А. Кримського)

6.http://www.rosukrdic.iatp.org.ua  (Російсько-український словник сталих виразів)

7.      http://litopys.org.ua/ukrmova/um.htm (Українська  мова : Енциклопедія)

Інші сайти

1.www.dssu.gov.ua (Держспоживстандарт України)

2.www.msu.kharkov.ua/tc (Галузевий термінологічний центр)

3.http://ulif.mon.gov.ua (Український лінгвістичний портал)

4.www.novamova.com.ua